الصحاف گفت: فؤاد حسین با همتای ایرانی درباره پرونده های همکاری دوجانبه و توسعه روابط بین دو کشور گفتگو خواهد کرد.